Často kladené dotazy

Jak poznám kvalitní obkladový materiál od nekvalitního? Jak zjistím vhodnost vybrané keramiky pro moji potřebu?
Jak určit cenu obkladu nebo dlažby vč. montáže za jednotku (m2, m, ks)?
Jaké jsou způsoby kladení dlažby a obkladu?
Jak si vybrat dodavatelskou a montážní firmu?
Je potřeba složit zálohu před realizací?
Je možné nějak porovnat cenu obkladu vč. montáže za m2 ?
Jak je možné kombinovat materiály?
Jak je to s tvrzením, že zahraniční výrobci keramiky jsou kvalitnější než ty čeští?

 

Jak poznám kvalitní obkladový materiál od nekvalitního?
Jak zjistím vhodnost vybrané keramiky pro moji potřebu?
Na tuto otázku není možná jednoduchá odpověď. Keramický materiál může vykazovat výborné povrchové vlastnosti, ale jeho vnitřní složení, popř. jeho mechanické vlastnosti můžou vykazovat určité zásadní rozdíly, které pak v konečném důsledku budou rozhodovat o kvalitě materiálu.
V zásadě můžeme posuzovat materiál podle těchto hledisek:
1. Původ výrobku - I když se to možná zdá méně důležité, tak mezi rozhodující faktory při výběru keramického materiálu je potřebné mít jistotu o původu výrobku, tj. znát jeho výrobce. Teprve poté můžete přistoupit k posouzení dle dalších hledisek tj. jeho mechanických vlastnosti a jeho vhodnosti použití.
2. Mechanické vlastnosti a vhodnost použití - Každý prodejce má povinnost Vám na Váš dotaz sdělit výrobcem deklarované vlastnosti a předložit Vám příslušný technický list nebo katalog pro vámi vybraný výrobek. Teprve tehdy můžete mít jistotu zda je výrobek vhodný pro vaše konkrétní užití. Jedná se zejména o vhodnost použití výrobku v exteriéru (mrazuvzdornost), jeho povrchové vlastnosti (protiskluznost, vhodnost glazury), jeho schopnost odolávat určitým speciálním druhům zátěže (kyseliny, žáruvzdorné materiály, bazénová chemie). Pokud Vám prodejce poskytne nedostačující nebo dokonce neposkytne vůbec žádné informace o Vámi vybraném materiálu je zde obecné doporučení: vyberte si jiný druh materiálu a nejlépe i jiného prodejce.
3. Určení odstínu a kalibru - Pokud máte výše uvedené kroky úspěšně splněny a máte tedy jistotu ve vhodnosti užití Vámi vybraného druhu keramického materiálu, můžeme společně přistoupit k dalším technickým faktorům, podle kterých již určíte přesně materiál, který je pro vás vhodný. Jsou to zejména určení odstínu a kalibru(rozměru) keramického prvku. Vzhledem k tomu, že proces výroby keramických prvků je skutečně velice náročný, dochází i u stejného druhu materiálu k určitým rozdílům jak rozměrovým tak i v jeho barevnosti (odstínu). Tyto rozdíly jsou většinou zanedbatelné, ale obecné doporučení je, že by se i jim mělo předcházet. Proto je vhodné požadovat po prodejci dodat keramiku ve stejném kalibru a odstínu. Pokud tak ve své objednávce výslovně neuvedete můžou Vám být dodány rozdílné kalibry i odstíny a není možné tyto případné rozdíly reklamovat (jedná se totiž o stejný výrobek). U solidních prodejců je toto ale samozřejmostí. Kalibr ( rozměr) je číselná hodnota udávající přesný rozměr výrobku s určitou +- tolerancí. Tolerance jsou nejmenší u jakostní třídy I. a stoupají s horší jakostí ( II. a III.). Pokud kombinujete více materiálů (např. ze stejné série) je potřeba je kombinovat ve stejném kalibru. Odstín závisí na šarži výpalu a na složení vypalované směsi. Je téměř pravidlem že při jednom výpalu je odstín stejný. Důležitá poznámka: Poslední dvě uvedené hodnoty, tj. kalibr a odstín může dodávku materiálu neúměrné prodloužit, protože je běžnou praxí, že výrobní závody vždy vyrobí určité množství určitého druhu ( kalibr a odstín) a další výroba je naplánována za několik dalších měsíců. Zde je možné pouze toto doporučení: zjistit možné kalibry a odstíny k dodání a zkusit je zkombinovat, popř. vybrat jiný materiál.
4. Objednání a dodací lhůty - Po absolvování výše uvedených bodů je potřeba materiál řádně objednat a to písemnou formou. Nezapomeňte uvést přesné označení materiálu dle technického katalogu výrobce, jeho požadované množství (m2, ks, kg, bal., pal.) a dále uvést v jaké jakostní třídě si přejete materiál dodat (s klesající jakostí klesá výrazně i cena materiálu) a dále pak uvést požadavek na stejný kalibr a odstín. Dodavatel by Vás měl upozornit na případná úskalí a termínové možnosti dodání Vámi objednaného materiálu. U výrobců v ČR je dodací lhůta většinou do 14 dnů od objednání, u zahraničních pak od 14 týdnů do několika měsíců.
5. Záloha na materiál - Je běžnou praxí, že při předání závazné objednávky materiálu požaduje prodejce složení zálohy. Záloha se pohybuje od 30 do 70% konečné ceny s ohledem na množství a speciální vlastnosti materiálu. Záloha je vratná pokud nedojde k dodání materiálu ze strany prodejce.

Jak určit cenu obkladu nebo dlažby vč. montáže za jednotku (m2, m, ks)?
K určení ceny je potřeba znát tyto údaje:
Cena Vámi vybraného keramického materiálu ( běžně dostupné jsou od 130 Kč do 15 000 Kč/m2)
+
Cenu lepícího a spárovacího tmele (závisí na druhu a místě použití)
(běžně dostupné lepící tmely jsou od 5 Kč do 400 Kč/m2 a spárovací tmely od 10 Kč do 350 Kč/m2)
+
Montážní položka tj. provedení 1 m2 odborným obkladačem (cena od 200 Kč do 500 Kč/m2). Záleží zde na mnoha faktorech mimo jiné na velikosti a složitosti obkládané plochy.
=
Součtem výše uvedených položek získáte základní cenu 1m2.

Takto můžete postupovat i při zjišťování ceny za provedení listel, bordur a kusových prvků (rohy, obrazce, …).
V závislosti na podkladu je možné započíst i tyto položky:
- Vyrovnání m2 nerovného podkladu (tl. do 5mm/m2 cca. 190 Kč) - cena závisí na použitém materiálu pro vyrovnání.

- Penetrace podkladu ( od 8 Kč do 250 Kč/m2)
Samostatně bývají většinou oceněny tyto položky:
- Hydroizolace, silikony, přípravné práce, práce v HZS.

 

Jaké jsou způsoby kladení dlažby a obkladu?
V dnešní době jsou způsoby kladení keramických prvků téměř neomezené. Můžeme je rozdělit do několika základních skupin:
Ortogonální kladení - základní kladení, nevykazující téměř žádné složité úkony při montáži. Je potřeba si hlídat velikost keramického prvku a dodržet stejnoměrnou tloušťku spáry.
- Diagonální
- Ukončení bordurou
- Vložení listely
Nesčetné kombinace výše uvedených způsobů.

Jak si vybrat dodavatelskou a montážní firmu?
Pokud se rozhodnete svěřit dodávku a montáž keramických prvků určité firmě doporučujeme následující postup:
Vyžádejte si podrobný rozpočet na celou dodávku keramických prvků. Pravidlem je, že co není započteno v cenové nabídce, není potom ani dodáno, nebo je účtováno jako náklady navíc.
Každá solidní firma by Vám tuto podrobnou cenovou nabídku měla předložit předem a podat Vám k ní podrobné vysvětlení.
Žádejte předložení referencí firmy, kterou jste si pro montáž vybrali a najděte si čas některé z nich shlédnout.
Není pouze důležité jak kvalitní obkladový materiál jste si vybrali, ale neméně důležité je i výběr vhodného lepící a spárovacího tmele, popř. vyrovnávacích hmot, penetrací atd. . Proto se ptejte, jaké materiály Vámi vybraná firma používá a ověřte si u nezávislé osoby, zda je tento výrobce kvalitní. Je totiž mnoho výrobců stavební chemie, ale jen někteří při výrobě dodržují vysoké standardy, které pak rozhodují o kvalitě výrobku a o celé bezchybné funkčnosti realizované zakázky.

Je potřeba složit zálohu před realizací?
Na tuto otázku jsou popravdě dva náhledy, jeden ze strany Vaší, tj. zákazníka a budoucího uživatele a druhý ze strany dodavatele tj. Vámi poptané firmy.
V dnešní době je mnoho realizačních firem, které nedodržují předepsané technologie a tím vznikají nekvalitní díla, a také existují firmy nebo seskupení živnostníků, kteří po poskytnutí zálohy, řádově ve výši několika desítek procent z nabídkové ceny, nenastoupí k realizaci vůbec a zákazníkovi zbývají pouze oči pro pláč.
Existuje ale také ze strany zákazníků mnoho neplatičů a dlužníků a pak firmám vznikají nedobytné pohledávky a zákazník si pak dlouhou dobu užívá třeba i prvotřídní práci za cizí peníze. V naší společnosti zastáváme názor, že je důležité najít mezi těmito dvěma protipóly kompromis výhodný pro obě strany a věříme a zkušenosti nám to dokazují, že jsme ho našli:
Stěžejní pravidlo pro spokojenost zákazníka je totiž ve vhodném výběru realizační firmy. Zjistěte si její reference, pozici na trhu, známost a doporučení v oboru, popř. se zeptejte svých známých jaké mají s touto firmou zkušenosti. I když Vás všechny tyto úkony můžou stát poměrně dost času, ušetříte si tím spoustu pozdějších problémů.
Po zpracování položkové cenové nabídky a po jejím odsouhlasení a vysvětlení každé položky, by měla být uzavřena řádná Smlouva o dílo, která stanoví a vymezí práva a povinnosti smluvních stran. Zde by měly být specifikovány i další věci, mino jiné dohodnutá cena realizace, termín realizace a případná další ustanovení. Při podpisu by měla mít realizační firma právo na složení zálohy na vámi vybraný materiál (keramika, instalo, zařizovací předměty,…) ve výši do 60% z cenové nabídky dle typu zakázky. Po nástupu k realizaci by měla být do týdne složena zbývající část ze smluvené ceny, tj. min. 40% z dohodnuté ceny. Při předání díla může zákazník poukázat na případné vady a nedodělky, které zhotovitel neprodleně odstraní v dohodnutém termínu dle SOD.

Poznámka jednatele firmy RCJ:
Přiznávám se, že tento návrh asi trochu straní realizační firmě, ale plyne z našich špatných zkušeností s neplatiči a ze stanov firmy RCJ s.r.o., kde prioritou je kvalita a spokojenost každého zákazníka. Nejen naše heslo nám dává za pravdu, že dáváme důraz na krásu v detailu, ale i při našich realizacích používáme pouze kvalitní materiály a dodržujeme v maximální míře technologické postupy a tím se snažíme předcházet nepříjemným reklamacím. Proto je skutečně asi nejdůležitější pravidlo číslo 1 a to výběr vhodné realizační firmy. To Vám pak dává skutečně vysokou záruku, že budete s realizací spokojeni a přitom nebudete mít strach při platbě předem.

Je možné nějak porovnat cenu obkladu vč. montáže za m2?
Obecné srovnání je velice těžké, závisí vždy na vybraném materiálu, na typu lepícího tmele a spárovací hmoty, na složitosti a dostupnosti montáže a v neposlední řadě také na podkladu na který má být keramický prvek nalepen.

Setkávám se mnohdy u zákazníků s argumenty typu: "ale oni mi nabídli obklad za 200 Kč/m2 vč. montáže a vy mi ho nabízíte za 500 Kč/m2 bez montáže, jste moc drazí".

Vím, že je těžké se orientovat v nepřeberném množství materiálů, ale je důležité si uvědomit, že například dva druhy bílého obkladu formátu 150/150 mm můžou vypadat na první pohled úplně stejně, ale přitom výrobci stanovená cena se může lišit až o několik stovek procent. Proč tomu tak je? Pokud nebudeme uvažovat značkové firmy a série, kde se skutečně platí pouze za design a prestiž, může být a většinou bývá hlavní rozdíl v kvalitě nabízeného materiálu. Nejedná se pouze o jeho mechanické vlastnosti ( pevnost v tlaku, v tahu za ohybu), ale například i mrazuvzdornost a vhodnost použití výrobku do určitého prostředí ( exteriér, bazény,…), jako i jeho deklarovaná jakost a stálost barevného odstínu.
A co se týče montáží obkladů, tak na toto je velice jednoduchá odpověď: zastáváme názor, že za kvalitu je nutné zaplatit a pokud zákazník neúměrně stlačuje cenu montáže na velice nízkou úroveň, vystavuje se velkému riziku, že nejen člověk který obklad bude montovat, nebude tím správným odborníkem, ale že i materiály použité při montáži (lepící tmel a spárovací hmota) budou nevalné kvality. Proto si nechte vždy udělat několik cenových nabídek a nechte na svém úsudku jakou firmu si zvolíte.
V zásadě jednoduché srovnání je možné až po předložení závazných cenových nabídek ze strany různých realizačních firem. V této cenové nabídce musí být ale přesně specifikován druh Vámi vybraného materiálu (výrobce, označení dle katalogu, …). Tvrzení, že závazná cenová nabídka může být provedena pouze z projektové dokumentace a tudíž bez návštěvy technika realizační firmy přímo u Vás na stavbě je podle mě scestné. Teprve na stavbě je totiž možné zjistit, zda je potřeba provést vyrovnání nerovných podkladů, popř. jeho penetraci a dále pak také zjistit určitá specifika, která každá zakázka vykazuje.

Jak je možné kombinovat materiály?
Při kombinaci materiálů (i ze stejné série) je nutné dbát na stejný kalibr jednotlivých prvků, tak aby při obkládání nedocházelo k vytváření zubů a nerovností.

Jak je to s tvrzením, že zahraniční výrobci keramiky jsou kvalitnější než ty čeští?
Toto tvrzení bylo pravdivé na začátku devadesátých let minulého století. V tehdejší době byli skutečně výrobci z Itálie a Španělska na daleko vyšší úrovni než v České republice. V současné době však tomu tak již není a myslím si, že čeští výrobci se minimálně vyrovnali většině zahraničních výrobců. Nové technologie a nové výrobní linky, jako i vstup zahraničního kapitálu a tím i posílení pozice na trhu, staví v dnešní době české výrobce keramiky a sanitárního zařízení na přední místa v Evropě. Na druhou stranu je ale nutné podotknout, že zmetky je možné nalézt jak u výrobců v ČR tak i v zahraničí.